สยามบุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์

ข้อแนะนำการบินไทย ต่างประเทศ

instructions international thai airways

 

ข้อแนะนำการบินไทย ต่างประเทศ

 

สำหรับผู้โดยสารที่กำลังเตรียมตัวเดินทางด้วยเครื่องบินกับการบินไทย เรามีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้ท่านได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางดังนี้

 

สัมภาระ


การบินไทยแบ่งประเภทของน้ำหนักสัมภาระไว้ 2 แบบคือ

 • ผู้โดยสารที่เดินทางภายนอกประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะได้รับสิทธินำสัมภาระขึ้นเครื่องแบ่งตามชั้นบริการดังนี้

  • ผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม (88 ปอนด์)
  • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์)
  • ผู้โดยสารชั้นประหยัดแบบ Premium และชั้นประหยัดได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์)

ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 12 ปี ได้สิทธิมีน้ำหนักสัมภาระเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ส่วนผู้โดยสารที่เป็นทารกและไม่มีที่นั่ง ได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระน้ำหนักที่ไม่รวมรถเข็นเด็กที่พับได้หรือตระกร้าหิ้วทารกได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

 • ผู้โดยสารที่เดินทางไป - มาจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะได้รับสิทธินำสัมภาระขึ้นเครื่องแบ่งตามชั้นบริการดังนี้

  • ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่ เกินคนละ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีน้ำหนักได้ไม่เกิน 32 กิโลกรัม (70 ปอนด์) และต้องมีขนาดความกว้าง - ยาว - สูงรวมกันไม่เกิน 158 ซ.ม (หรือ 62 นิ้ว)

  • ผู้โดยสารชั้นประหยัดแบบ Premium และชั้นประหยัดได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน ไม่เกิน 23 กิโลกรัม (50 ปอนด์)

ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 12 ปี ได้สิทธิมีน้ำหนักสัมภาระเช่นเดียวกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ส่วนผู้โดยสารทารกที่ไม่มีที่นั่งได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระได้ 1 ชิ้น ซึ่งมีขนาดรวมกันทั้ง 3 ด้านได้ไม่เกิน 115 ซ.ม (45 นิ้ว) และมีหนักที่ไม่รวมรถเข็นเด็กที่พับได้ หรือตระกร้าหิ้วทารกไม่เกิน 23 กิโลกรัม

 

การจำกัดของเหลว

 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางต่างประเทศ ควรจะทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดปริมาณของเหลวต่างๆ ซึ่งของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ที่ผู้โดยสารต้องการนำขึ้นเครื่องบินจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และสำหรับของเหลวที่บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ถึงแม้ว่าภายในภาชนะจะบรรจุของเหลวไว้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้

 • ของเหลวที่มีขนาด 100 มิลลิลิตรทั้งหมดที่ผู้โดยสารจะนำขึ้นเครื่องต้องถูกใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดและปิดผนึกได้  โดยถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวนี้มีขนาดได้ไม่เกิน 1 ลิตร และสามารถนำขึ้นในห้องโดยสารได้คนละ 1 ถุงเท่านั้น

 • ของเหลวดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้น คือ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

 

การขนส่งสัตว์เลี้ยง

 

 • ท่านผู้โดยสารที่มีความต้องการจะนำสัตว์เลี้ยงเดินทางด้วยเครื่องบินกับการบินไทย ในเส้นทางต่างประเทศ ท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การบินไทยให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ซึ่งการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยเครื่องบินกับการบินไทยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สัตว์เลี้ยงที่ท่านจะนำเดินทางต้องได้รับการอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกสัตว์เลี้ยงได้จาก Animal Quarantine Officer ที่เกี่ยวข้อง

 • สัตว์เลี้ยงของท่านต้องได้รับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • สุนัขและแมวที่จะนำเข้าสหภาพยุโรป จะต้องได้รับการฝังไมโครชิฟแล้ว

 • สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังบางประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เป็นต้น ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้ แต่จะต้องบรรทุกบนเครื่องบินเท่านั้น

 • สำหรับเอกสารที่ผู้โดยสารต้องเตรียมใช้ในการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่าน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานทูตนั้นๆ

 • ในแต่ละประเทศจะไม่อนุญาตให้นำสุนัขและแมวที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือนเข้าประเทศ และสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ไม่สามารถเดินทางได้

 

ผู้โดยสารเด็กเดินทางตามลำพัง


ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเพียงลำพัง ผู้ปกครองจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อทำการจองตั๋วสำรองที่นั่ง พร้อมกับแจ้งข้อมูลที่ระบุถึงอายุ วันเกิดของเด็กและเบอร์โทรศัพท์ของผู้มารับและมาส่งเด็กที่สนามบิน

 

ซึ่งทางการบินไทยอนุญาตให้เด็กเดินทางเพียงลำพังได้ขณะที่เครื่องกำลังบินเท่านั้น ดังนั้นผู้ปกครองที่มาส่งเด็กของท่านที่สนามบิน จำเป็นต้องอยู่กับลูกหลานของท่านจนกว่าเครื่องจะออก และเมื่อถึงสถานีปลายทางพนักงานการบินไทยจะดูแลเด็กของท่านจนกระทั่ง มีจะต้องมีผู้มารับมารับเด็กยังสนามบิน โดยผู้ที่มารับนี้จะต้องนำเอกสารมายืนยันว่าเป็นคนเดียวกับที่ผู้ปกครองแจ้งทางการบินไทยไว้ สำหรับผู้โดยสารเด็กที่ใช้บริการเดินทางเพียงลำพังนี้ จะมีค่าบริการเพิ่มนอกจากค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นจำนวน 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเที่ยวบิน

 

ผู้โดยสารป่วยและพิการ


ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางในขณะที่เจ็บป่วยหรือผู้โดยสารที่มีความพิการ จะต้องแจ้งทางการบินไทยให้ทราบถึงอาการเจ็บป่วยของท่าน โดยท่านจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่สนามบิน และการเพิ่มความระมัดระวังในการบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสายการบินจะได้เตรียมพร้อมและจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

 

สำหรับผู้โดยสารพิการ ทางการบินไทยได้จัดเตรียมบริการพิเศษอย่างเช่น รถเข็นนั่ง หากท่านต้องการใช้รถเข็นนั่ง ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 48 ชั่วโมง ซึ่งบริการรถเข็นนั่งนี้ผู้โดยสารจะไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม แต่ท่านจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องอาหาร การเคลื่อนย้าย รวมถึงการเข้าห้องน้ำด้วย และหากผู้โดยสารไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทางสายการบินมีคำแนะนำให้ท่านมีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย และสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนำรถเข็นนั่งของท่านไปเอง ผู้โดยสารจะต้องแจ้งขนาดของรถเข็นให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อท่านจองตั๋วสำรองที่นั่ง

 

นอกจากข้อแนะนำข้างต้นแล้ว หากท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางในเส้นทางต่างประเทศของการบินไทย อย่างเช่น ตารางบิน วิธีการเช็คอินรวมไปถึงช่องทางการเช็คอินต่างๆ ที่ทางการบินไทยเปิดให้บริการ หรือหากท่านต้องการทราบถึงประวัติความเป็นมาของสายการบินแห่งชาตินี้ ก็สามารถอ่านได้ที่หน้าประวัติการบินไทยค่ะ

คำถามที่พบบ่อยการบินไทย ต่างประเทศ

frequently asked questions international thai airways

 

คำถามที่พบบ่อยการบินไทย ต่างประเทศ


Q: การเดินทางต่างประเทศ ผู้โดยสารควรมีเอกสารอะไรบ้าง
A: สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินต่างประเทศกับการบินไทย เอกสารสำคัญที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางคือ หนังสือเดินทางหรือ Passportและวีซ่า

 

Q: เมื่อเดินทางไปเช็คอินยังสนามบิน จะทราบได้อย่างไรว่าเคาน์เตอร์เชคอินอยู่ตรงบริเวณไหน
A: สำหรับผู้โดยสารด้วยเที่ยวบินต่างประเทศสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยได้ที่ช่องทางเช็คอินของการบินไทยที่นี่ค่ะ

 

Q: ฉันสามารถพิมพ์พิมพ์บัตรที่นั่งพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้หรือไม่
A: ในปัจจุบันท่านสามารถพิมพ์บัตรที่นั่งลงบนกระดาษ A4 ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยบัตรที่นั่งนี้จะใช้ได้เฉพาะบัตรโดยสารอิเลคโทรนิกส์ ที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซด์ และในบางประเทศท่านจะไม่สามารถใช้บัตรพิมพ์บนกระดาษ A4 ได้ ซึ่งประเทศดังกล่าวนี้ได้แก่ นิวซีแลนด์, ลาว, สวีเดน, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย,  สหรัฐอเมริกา, อินเดีย,  อังกฤษ, จีน, สเปน, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, บังคลาเทศ, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, เกาหลีใต้, พม่า, สิงคโปร์ , แอฟริกาใต้, ไต้หวัน

 

Q: การบินไทยมีมาตรการจำกัดปริมาณของเหลวอย่างไร
A: ของเหลว เจลและสเปรย์ทุกชนิด ที่ผู้โดยสารต้องการนำขึ้นเครื่อง จะต้องบรรจุในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยภาชนะทั้งหมดจะต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสที่มีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร และถุงพลาสติกใสนี้ต้องเปิดและปิดผนึกได้ และหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัของเหลว สามารถอ่านได้ที่ข้อแนะนำของการบินไทยค่ะ

 

Q: วัตถุใดบ้างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
A: ตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศ วัตถุที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้มีดังนี้  วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และดอกไม้เพลิง และในบางประเทศก็จะมีข้อห้ามนำวัตถุหรือสิ่งของบางชนิดขึ้นเครื่องบิน ซึ่งผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่การบินไทยได้

 

Q: สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เท่าไหร่
A:  น้ำหนักสัมภาระที่การบินไทยอนุญาตคือ 20 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด, 30 กิโลกรัม สำหรับชั้นธุรกิจและ 40 กิโลกรัมสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และสำหรับผู้โดยสารเด็กและผู้โดยสารอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระได้ที่ข้อแนะนำของการบินไทยค่ะ

 

Q: การบินไทยมีบริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารพิการหรือไม่
A: มี หากผู้โดยสารพิการต้องการบริการพิเศษอย่างเช่นรถเข็น ในส่วนของการบินไทยได้จัดเตรียมบริการไว้ให้ท่านแล้ว แต่ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อน 48 ชั่วโมง

 

Q: สามารถนำสัตว์เลี้ยงเดินทางในเส้นทางต่างประเทศได้หรือไม่
A: ได้ โดยผู้โดยสารจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การบินไทยให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

 

Q: การนำสัตว์เลี้ยงเดินทางจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าประเทศก่อนหรือไม่
A: จำเป็น สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงเดินทาง  สัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าและส่งออกได้จาก Animal Quarantine Officer ที่เกี่ยวข้อง และสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ข้อแนะนำการบินไทยค่ะ

 

Q: เด็กสามารถเดินทางตามลำพังในเที่ยวบินต่างประเทศได้หรือไม่
A: ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี สามารถเดินทางในเส้นทางต่างประเทศเพียงลำพังได้ โดยผู้ปกครองต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพราะทางการบินไทยมีการจำกัดจำนวนรับเด็กไว้ด้วย

 

Q: ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางตามลำพังจะคิดค่าโดยสารเท่าไหร่
A: สำหรับค่าบัตรโดยสารนั้นจะคิดในราคาผู้ใหญ่  และมีค่าบริการเพิ่มอีก 60 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเที่ยวบิน

วิธีเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

methods check in international thai airways

 

วิธีเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินต่างประเทศของการบินไทย การบินไทยก็มีขั้นตอนการเช็คอินที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางเป็นครั้งแรกหรือไม่ได้เดินทางมาเป็นเวลานานได้ตระเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางดังนี้

 • ก่อนออกเดินทางท่านผู้โดยสารควรเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อมเช่น หนังสือเดินทาง(passport)ที่มีวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง(บางประเทศอาจไม่ต้องใช้วีซ่า) ตั๋วเครื่องบินและหลักฐานที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสารอย่างเช่น บัตรเครดิต

 • หลังจากที่ท่านเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเดินทางมาเช็คอินยังเคาน์เตอร์ที่สนามบิน ซึ่งเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงและจะปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทาง 40 นาที โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยได้จากช่องทางการเช็คอินของการบินไทยต่างประเทศ

 • นำสัมภาระขึ้นชั่งน้ำหนักและยื่นเอกสารการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังจากตรวจเอกสารเสร็จเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้พร้อมทั้ง Boarding Pass

 • หลังจากได้ Boarding Pass แล้วให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น เที่ยวบิน ชื่อ  เวลาไปเกท หมายเลขประตูขึ้นเครื่อง (gate) เป็นต้น จากนั้นให้ไปตรวจหนังสือเดินทางและความปลอดภัยต่างๆ และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้วก็เตรียมตัวรอเวลาขึ้นเครื่องบินไปพบกับความสุขในการเดินทางกับการบินไทย

 

เห็นไหมล่ะคะว่าการเช็คอินกับการบินไทยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  และนอกจากนี้เรายังมีข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมากมาย เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินไทยที่ท่านควรทราบ หรือจะเป็นข้อแนะนำต่างๆ สำหรับผู้ที่จะเดินทางกับการบินไทยในเส้นทางต่างประเทศ  รวมไปถึงคำถามที่พบบ่อยของการบินไทย  และตารางเที่ยวบินต่างๆของการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศค่ะ

ช่องทางเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

channels check in international thai airways

 

ช่องทางเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

 

การบินไทยมีช่องทางการเช็คอินหลากหลายช่องทางให้แก่ผู้โดยสาร  ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการเช็คอินตามช่องทางต่างๆ ได้ตามความสะดวกของท่านดังนี้
1. เคาน์เตอร์เช็คอิน
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้น การบินไทยมีบริการรอยัล ออคิด พรีเมี่ยม ที่ให้บริการเป็นพิเศษแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของการบินไทยเท่านั้น โดยเคาน์เตอร์เช็คอินที่ให้บริการแบ่งตามชั้นบริการดังนี้

 

 • การเช็คอินผู้โดยสารชั้นหนึ่ง - ผู้โดยสารชั้นหนึ่งจะมีพนักงานช่วยยกกระเป๋าให้บริเวณประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ซึ่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งนี้จะได้เช็คอินที่บริเวณรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง เมื่อเสร็จขั้นตอนการเช็คอินแล้วผู้โดยสารจะสามารถเข้าพักผ่อนที่ห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง อาคารเทียบเครื่องบิน D และใช้บริการนวดสปาที่ห้องรับรองรอยัลออคิดสปาได้

 • การเช็คอินผู้โดยสารชั้นธุรกิจ - สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะใช้ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสารชั้น 4 โดยทางการบินไทยจัดเคาน์เตอร์เช็คอินให้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข  A1 – A19 ซึ่งผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจที่อาคารเทียบเครื่องบิน C, D หรือ E และใช้บริการนวดไหล่หรือนวดเท้าที่ห้องรับรอง รอยัลออคิดสปาได้

 • การเช็คอินผู้โดยสารบัตรทอง ROP / Star Alliance - สำหรับผู้โดยสารบัตรทอง ROP และ Star Alliance จะใช้ประตูทางเข้าที่ 2 ในอาคารผู้โดยสารชั้น 4 มีเคาน์เตอร์เช็คอินให้บริการที่เคาน์เตอร์หมายเลข  B10 – B15 และผู้โดยสารสามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจที่อาคารเทียบเครื่องบิน C หรือ E ได้

 • การเช็คอินผู้โดยสารเป็นกลุ่ม - สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ให้ใช้ประตูทางเข้าที่ 2 อาคารผู้โดยสารชั้น 4 โดยสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข  D8 – D10 และโหลดสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข D11 – D12

 • การเช็คอินผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมี่ยม / ชั้นประหยัด - สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดจะใช้ประตูทางเข้าที่4 หรือ 5 อาคารผู้โดยสารชั้น 4 และเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข  H1 – H18 และ J3 – J16

 

นอกจากผู้โดยสารข้างต้นแล้วทางการบินไทยยังจัดเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ ให้กับผู้โดยสารอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • เคาน์เตอร์หมายเลข B16 : ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

 • เคาน์เตอร์หมายเลข C2 – C9 : เช็คอินเที่ยวบินปลายทางประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น (ระหว่าง 20.00 – 01.30 น.)

 • เคาน์เตอร์หมายเลข H19 : เคาน์เตอร์จ่ายค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน

 • เคาน์เตอร์หมายเลข  J1 : โหลดกระเป๋าสำหรับผู้ที่เช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ เช็คอินผ่านมือถือ

 • เคาน์เตอร์หมายเลข  J2 : เช็คอินผู้โดยสารทารก หรือ ผู้โดยสารทุพพลภาพ

 • เคาน์เตอร์หมายเลข  J17 : เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง

 • เคาน์เตอร์หมายเลข  J18 : เคาน์เตอร์ผู้โดยสารสแตนด์บาย

 

2. อินเทอร์เน็ตเช็คอิน
การบินไทยมีบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ด้วยการเช็คอินผ่านระบบที่ทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ตเช็คอิน เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้โดยสารของการบินไทย ซึ่งท่านสามารถสมัครได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต์  www.thaiairways.com ซึ่งวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเช็คอินนี้สุดแสนจะง่ายดาย เพียวท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิก และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำทางเว็บไซต์ ท่านก็จะสามารถเช็คอินและเลือกที่นั่งได้ด้วยตัวเองจากที่บ้าน ที่ทำงานและทุกๆที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวรอที่สนามบินอีกต่อไป

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการเช็คอินทางอินเทอร์เนต เมื่อท่านเดินทางมาถึงสนามบินสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเช็คอินผ่านมือถือโดยเฉพาะที่ เคาน์เตอร์หมายเลข J1 และผู้โดยสารสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านทางอินเทอร์เนตได้ก่อนเวลาเดินทาง 2 - 24 ชั่วโมง

 

3. เช็คอินทางโทรศัพท์
นอกจากบริการเช็คอินที่ทันสมัยอย่างอินเทอร์เนตเช็คอินแล้ว ทางการบินไทยยังมีบริการที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน ด้วยบริการเช็คอินทางโทรศัพท์มือถือ ที่รองรับการใช้งานโปรแกรมโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่างๆ เช่น  iPhone, Android, BlackBerry, Symbian and Compatible และ Windows Mobile เพียงท่านเข้าเว็บไซต์ m.thaiairways.com ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านก็จะพบกับบริการต่างๆ มากมายของการบินไทย อาทิเช่นบริการตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน ตารางการบิน การสำรองที่นั่ง การเช็คอิน รายการสะสมไมล์  เป็นต้น

 

ซึ่งบริการเช็คอินทางโทรศัพท์มือถือนี้ ท่านผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ 2 - 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ในรหัสสำรองหนึ่งๆ จะต้องมีจำนวนผู้โดยสารได้ไม่เกิน 4 คน หากผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องขอบริการเพิ่มเติมพิเศษจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

 

4. เช็คอินที่ Airport Link
Airport Link อีกหนึ่งช่องทางเช็คอินของการบินไทย โดยท่านผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข 16-20 ชั้น 3 ที่แอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีมักกะสัน ก่อนการเดินทาง 3 - 12 ชั่วโมง ในเวลาทำการ 07.00-21.00 น. และสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ การเช็คอินที่ Airport Link นี้จะไม่สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากประเทศดังกล่าวนี้มีมาตรฐานในการเช็คอินสูงกว่าประเทศอื่นๆ มาก

 

เมื่อท่านทราบถึงช่องทางการเช็คอินของการบินไทยแล้ว หากท่านสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเช็คอินท่านสามารถอ่านได้ที่วิธีการเช็คอินของเราค่ะ นอกจากนี้เรายังมีคำถามที่พบบ่อย พร้อมทั้งข้อแนะนำดีๆ ในการเดินทางร่วมกับการบินไทยค่ะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินไทย ต่างประเทศ

conditions international thai airways

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินไทย ต่างประเทศ

 

Reservation & Ticketing Terms & Conditions

Reservation and Electronic Ticket

 • An advance reservation can be made at least 6 hours and a maximum of 11 months prior to departure except:

  • Travel commencing from Manila require a reservation at least 72 hours prior to departure.

  • Travel commencing from Jakarta and Denpasar require a reservation at least 12 hours prior to departure.

  • For travel commencing from city that cannot be paid online, notice of this will appear when booking.

 • Electronic ticketing can be purchased on-line with fares and applicable taxes and surcharges in the local currency from where the journey commences automatically charged to your credit card or Visa/MasterCard debit card.

 • Passengers who have used their own credit card or Visa/MasterCard debit card for purchase of the ticket must also present their payment card together with their personal identification (photo ID or passport) during check-in. Please note that the name and number on the payment card must be spelled exactly identical to the name on the identification card or passport.

 • Passenger who purchases online ticket for him/herself with credit card, the password VBV (Verified by VISA) or 3D Secure (Master Card Secure)shall be the additional security and assurance for such card holder only. However, he/she will still be required to present such credit card at check-in counter and/or contact any THAI city selling office in person unless his/her consent form has been signed.

 • For ROP Gold member who have used their own payment card for purchase of the ticket for themselves will be exempt from present payment card during Check-in

 • When purchasing online with a card, some issuing banks may not authorize payment. Please try using a different card, or contact the card issuer.

 • In some countries where local law requires signature on the credit card sales slip, the option to pay by credit card will not be shown during the booking process.

 • Payment by other payment cards, e.g. Virtual credit card, e-Credit card, or any other corporate cards, are not accepted.

 • Applicable flights are displayed with Electronic Ticketing Candidate Indicator (E).

 • A maximum of 9 passengers in the same booking with payment by the same payment card is allowed.

 • The electronic ticket will be issued after payment by payment card is approved. Flight confirmation and an itinerary receipt containing the ticket number will be sent to your e-mail address. SMS will be also sent to your mobile phone if registered in Thailand.

 • Your electronic ticket is not transferable.

 • Ticket for infant must be purchased additionally at THAI office.

 • Itinerary receipts should be printed and presented at check-in.

 • For Thai nationals traveling on domestic flights, an official Thai identity card with photo for adults, or a student identity card for children, may be presented instead of a passport.

 • For travel within Thailand, self service check-in kiosks are available at selected airports. The payment card used for payment of the electronic ticket must be swiped at the kiosk for check-in.

 • For all travel, roundtrip or one-way, it is the ticket holder’s responsibility to ensure that all required visas have been obtained and presented at check-in.

 • Royal Orchid Plus members earn miles on eligible paid fares. Currently all paid fares for flights within Thailand earn miles. International travel in G/V/W booking classes is not eligible for mileage accrual.

 • Refunds can be made by contacting any THAI city ticketing office. Refunds will be credited back to the credit card or Visa/MasterCard Debit card that was used for payment, and a refund fee may be applied. However, please be aware that refund processing time of debit card payments may take longer than that of credit cards, as it depends on the process of the debit card issuing bank.

 • Cash receipt can be requested at THAI offices within 30 days after ticket is issued

 • Due to safety reasons, Business Class traveler on TG676/677 BKKNRT VV, TG930/931/932/933 BKKCDG VV and other certain flights operate with 777-300ER , THAI is temporarily unable to accommodate infant(s) and children under 8 years olds who travel alone.

 • For passenger(s) who transit / transfer at Bangkok Suvarnabhumi International Airport and would like to pass through immigration, please be aware that you must comply to Thai immigration,customs, other formalities, re-check in at 4th Floor and must pay airport tax and fees.

Reservation and Ticketing at a THAI City Office

 • Advance reservations can be made a minimum of 72 hours and a maximum of 11 months prior to departure.

 • To ensure that you get the quoted fare the reservation should be made immediately thereafter.

 • Payment must be made and tickets collected within 72 hours of making a reservation.

 • Tickets must be collected from a THAI city office only, not an airport  ticketing office, and the city ticketing office must be in the country  where the journey commences.

 • When purchasing tickets for infants or children, 2 to 12 years of age, a birth certificate or passport, must be presented.

 • Ticket for infant may be purchased additionally at THAI office when you purchase and pick up your own ticket.

 • Your ticket is not transferable.

 •  Fares and taxes are quoted and charged in the currency of the country from where the journey commences.

 • Payment methods depend on local procedures of each THAI office.

 • Flight confirmation will be automatically sent to your email address.

 • For all travel, roundtrip or one-way, it is the ticket holder’s  responsibility to ensure that all required visas have been obtained and  presented at check-in.

 • Royal Orchid Plus members earn miles on  eligible paid fares. Currently all paid fares for flights within  Thailand earn miles. International travel in V/W booking classes is not  eligible for mileage accrual.

Conditions of Contract
NOTICE FOR INTERNATIONAL TRAVEL

This Ticket is Not Valid and Will Not Be Accepted for Carriage Unless Purchased from Issuing Carrier or its Authorized Agent.
 
Notice
If the passenger's journey involves an ultimate destination or stop in a country other than the country of departure the Warsaw Convention may be applicable and the Convention governs and in most cases limits the liability of carriers for death or personal injury and in respect of loss of or damage to baggage. See also notices headed "Advice to International Passengers on Limitation of Liability" and "Notice of Baggage Liability Limitations".

 

CONDITIONS OF CONTRACT

1   As used in this contract "ticket" means this passenger ticket and baggage check, or this itinerary/receipt if applicable, in the case of an electronic ticket, of which these conditions and the notices form part, "carriage" is equivalent to "transportation", "carrier"  means all air carriers that carry or undertake to carry the passenger or his baggage hereunder or perform any other service incidental to such air carriage, "electronic ticket" means the Itinerary/Receipt issued by or on behalf of Carrier, the Electronic Coupons and, if applicable, a boarding document. "Warsaw Convention" means the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw, 12th October 1929, or that Convention as amended at the Hague, 28th September 1955, whichever may be applicable.


  2   Carriage hereunder is subject to the rules and limitations relating to liability established by the Warsaw Convention unless such carriage is not "international carriage" as defined by that Convention.


  3   To the extent not in conflict with the foregoing carriage and other services performed by each carrier are subject to:
    (i)  provisions contained in the ticket;
    (ii)  applicable tariffs;
    (iii) carrier's conditions of carriage and related regulations which are made part hereof (and are available on application at the offices of carrier), except in transportation between a place in the United States or Canada and any place outside thereof to which tariffs in force in those countries apply.


  4   Carrier's name may be abbreviated in the ticket, the full name and its abbreviation being set forth in carrier's tariffs,  conditions of carriage, regulations or timetables; carrier's address shall be the airport of departure shown opposite the first abbreviation of carrier's name in the ticket; the agreed stopping places are those places set forth in this ticket or as shown in carrier's timetables as scheduled stopping places on the passenger's route; carriage to be performed hereunder by several successive carriers is regarded as a single operation.


  5   An air carrier issuing a ticket for carriage over the lines of another air carrier does so only as its Agent.


  6  Any exclusion or limitation of liability of carrier shall apply to and be for the benefit of agents, servants and representatives of carrier and any person whose aircraft is used by carrier for carriage and its agents, servants and representatives.


  7   Checked baggage will be delivered to bearer of the baggage check. In case of damage to baggage moving in international transportation complaint must be made in writing to carrier forthwith after discovery of damage and, at the latest, within seven days from receipt; in case of delay, complaint must be made within 21 days from date the baggage was delivered.  See tariffs or conditions of carriage regarding non-international transportation.


  8   This ticket is good for carriage for one year from date of issue, except as otherwise provided in this ticket, in carrier's tariffs, conditions of carriage, or related regulations.  The fare for carriage hereunder is subject to change prior to commencement of carriage. Carrier may refuse transportation if the applicable fare has not been paid.


  9   Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch.  Times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed and form no part of this contract. Carrier may without notice substitute alternate carriers or aircraft, and may alter or omit stopping places shown on the ticket in case of necessity.  Schedules are subject to change without notice.  Carrier assumes no responsibility for making connections.


  10 Passenger shall comply with Government travel requirements, present exit, entry and other required documents and arrive at airport by time fixed by carrier or, if no time is fixed, early enough to complete departure procedures.


  11  No agent, servant or representative of carrier has authority to alter, modify or waive any provision of this contract.

 

ADVICE TO INTERNATIONAL PASSENGERS ON LIMITATION OF LIABILITY

Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of origin are advised that the provisions of a treaty known as the Warsaw Convention may be applicable to the entire journey, including any portion entirely within the country of origin or destination.  For such passengers on a journey to, from or with an agreed stopping place in the United States of America, the Convention and special contracts of carriage embodied in applicable tariffs provide that the liability of certain carriers, parties to such special contracts, for death of or personal injury to passengers is limited in most cases to proven damages not to exceed US$75,000 per passenger, and that this liability up to such limit shall not depend on negligence on the part of the carrier. For such passengers travelling by carrier not a party to such special contracts or on a journey not to, from, or having an agreed stopping place in the United States of America, liability of the carrier for death or personal injury to passengers is limited in most cases to approximately US$10,000 or US$20,000.


The names of carriers, parties to such special contract, are available at all ticket offices of such carriers and may be examined on request.  Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company.  Such insurance is not affected by any limitation of the carrier's liability under the Warsaw Convention or such special contracts of carriers.  For further information please consult your airline or insurance company representative.
 
Note:  The limit of liability of US$75,000 above is inclusive of legal fees and costs except that in the case of a claim brought in a state where provision is made for separate award of legal fees and costs, the limit shall be the sum of US$58,000 exclusive of legal fees and costs.

 

NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS

Liability for loss, delay, or damage to baggage is limited unless a higher value is declared in advance and additional charges are paid.  For most international travel (including domestic portions of international journeys) the liability limit is approximately US$9.07 per pound (US$20.00 per kilo) for checked baggage and US$400.00 per passenger for unchecked baggage. For travel wholly between US points, Federal rules require any limit on an airline's baggage liability to be at least US$3300.00 per passenger.  Excess valuation may be declared on certain types of articles. Some carriers assume no liability for fragile, valuable or perishable articles. Further information may be obtained from the carrier.

 

NOTICE OF GOVERNMENT IMPOSED TAXES, FEES AND CHARGES

The price of this ticket may include taxes, fees and charges which are imposed on air transportation by government authorities. They may represent a significant portion of the cost of air travel and are either included in the fare, or shown separately in the "TAX/ FEE/CHARGE" box(es) of this ticket.
You may also be required to pay taxes or fees or charges not already collected. The following notice does not apply to tickets sold in the United States for transportation originating in the United States.

 

DENIED BOARDING BY OVERBOOKING

In those countries where Denied Boarding Compensation regulations are in force, carriers operate compensation plans for passengers with confirmed reservations who are denied boarding because of non-availability of seats caused by overbooking. Details of these plans are available at the airlines' offices.


Check-in Times

The times shown on this ticket or itinerary/receipt if applicable are the departure times of the aircraft. Check-in times, as advised by your carrier, or in the airline's timetable, are the latest times at which passengers can be accepted for travel, allowing the necessary time to complete all formalities. Flights cannot be held up for passengers arriving late, and no responsibility can be accepted in such cases.


Dangerous Articles in Baggage

For safety reasons, dangerous articles must not be packed in checked or carry-on baggage. Restricted articles include but are not limited to: compressed gases, corrosives, explosives, flammable liquids and solids, radioactive materials, oxidising materials, poisons, infectious substances, and briefcases with installed alarm devices.


NOTICE OF LIABILITY LIMITATIONS

The Montreal Convention or the Warsaw Convention system may be applicable to your journey and these Conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury, for loss of or damage to baggage, and for delay.
 
Where the Montreal Convention applies, the limits of liability are as follows:
1.  There are no financial limits in respect of death or bodily injury;
2.  In respect of destruction, loss of, or damage or delay to baggage, 1,131 Special Drawing Rights (approximately EUR 1,200; US $1,800) per passenger in most cases.
3.  For damage occasioned by delay to your journey, 4,694 Special Drawing Rights (approximately EUR 5,000; US $7,500) per passenger in most cases.
 
EC Regulation No. 889/2002 requires European Community carriers to apply the provisions of the Montreal Convention limits to all carriage by them of passengers and their baggage by air.  Many non-European Community carriers have elected to do so in respect of the carriage of passengers and their baggage.
 
Where the Warsaw Convention system applies, the following limits of liability may apply:
1.  16,600 Special Drawing Rights (approximately EUR 20,000; US $20,000) in respect of death or bodily injury if the Hague Protocol to the Convention applies, or 8,300 Special Drawing Rights (approximately EUR 10,000; US $10,000) if only the Warsaw Convention applies.  Many carriers have voluntarily waived these limits in their entirety, and US regulations require that, for journeys to, from or with an agreed stopping place in the US, the limit may not be less than US $75,000.
2.  17 Special Drawing Rights (approximately EUR 20; US $20) per kg for loss of or damage or delay to checked baggage, and 332 Special Drawing Rights (approximately EUR 400; US $400-) for unchecked baggage.
3.  The carrier may also be liable for damage occasioned by delay.
 
Further information may be obtained from the carrier as to the limits applicable to your journey.  If your journey involves carriage by different carriers, you should contact each carrier for information on the applicable limits of liability.
 
Regardless of which Convention applies to your journey, you may benefit from a higher limit of liability for loss of, damage or delay to baggage by making at check-in a special declaration of the value of your baggage and paying any supplementary fee that may apply.  Alternatively, if the value of your baggage exceeds the applicable limit of liability, you should fully insure it before you travel.
 
Time limit for action: Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived.  Baggage claims: Written notice to the carrier must be made within 7 days of the receipt of checked baggage in the case of damage, and, in the case of delay, within 21 days from the date on which it was placed at the disposal of the passenger.

 

Thai Airways International Customer Service Plan For scheduled passenger service to/from the United States.

Offering the Lowest Available Fare.

THAI commits to offer the lowest publicly available fare for the requested date, flight and cabin class to our customers at airport ticket counters, city ticket offices, at our websites ThaiAirways.com and ThaiAirwaysUSA.com, and through our telephone reservation and Contact service centers. If a lower fare offered by THAI is available elsewhere, we will disclose that information to the inquiring customer.


Notifying consumers of known delays, cancellations, and diversions.

Flight delays may occur due to unforeseen reasons. If such an event occurs, THAI commits to notify our customers promptly within 30 minutes for any delay of more than 30 minutes. Notices shall be made in the boarding gate area, on THAI's website, by telephone inquiry, and flight status displays at the airport and other flight notification available from THAI.

Timely Delivery of Baggage.

THAI commits to make every reasonable effort to return any mishandled (delayed) baggage within 24 hours. Customers must report any missing baggage upon arrival and in writing in order for THAI to commence baggage tracking. If you have expenses because of baggage delay and are eligible to receive compensation, we will compensate you for reasonable and necessary out-of-pocket expenses. In such case please keep your receipts and submit a written claim request to THAI. Any fee that is charged to transport a bag that is lost shall be reimbursed (lost only, not delayed).

Holding Reservations.

For reservations made one week or more prior to departure, THAI will allow that reservation to be held at the quoted fare without payment or cancelled without penalty for at least 24 hours after the reservation is made. A quoted fare amount may vary slightly due to currency exchange changes effecting foreign taxes.

Providing Prompt Ticket Refunds.

THAI commits to provide prompt refunds for eligible tickets purchased in the U.S.A once your request is received with any necessary documentation. Refunds for tickets eligible to receive a refund may be requested to THAI by sending a written notice to THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, Passenger Refunds, 222 N Sepulveda Blvd Suite 100, El Segundo, CA 90245. Requests may also be submitted by phone at 800-426-5204 or e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

For those purchases made by cash or check, THAI will issue your refund within 20 days. For any eligible refunds purchased with a credit card, THAI will refund to the credit card issuer within 7 days of receipt of your completed request for refund.

Properly Accommodating Passengers with Disabilities and Special Needs, including during Tarmac Delays.

THAI is committed to making our aircraft and services accessible to our customers and does not discriminate against passengers on the basis of any disability. THAI complies with US DOT regulations under 14 CFR Part 382 to accommodate passengers with disabilities on air travel.

For additional information please see our link at: http://www.prthaiairways.com/thaiair_4p/front/knowledge_detail.php?lg=en&dng=11

Meeting Customer's Essential Needs during Lengthy Tarmac Delays.

THAI'S CONTINGENCY PLAN FOR LENGTHY TARMAC DELAYS

THAI fully complies with all U.S. Department of Transportation rules regarding lengthy tarmac delays as required. Our contingency plan in the event of such a tarmac delay is as follows:

In the event of a tarmac delay, THAI will not allow such delay to exceed 4 hours without permitting passengers to deplane for any reason unless for a safety or security related reason decided by our Captain (pilot in command) or by order of air traffic control.

Passenger Services during a Tarmac delay.

Passengers shall be notified of the delay every 30 minutes including the reasons for any delay if they are known. Beginning 30 minutes after scheduled departure time and every 30 minutes thereafter, passengers will be notified that they have the opportunity to deplane from an aircraft that is at the gate or other disembarkation area with the door open, if the opportunity to deplane actually exists.

Lavatory facilities will be operable and available to passengers during any such ground delay, and adequate medical attention will be provided if needed.

Water and food or snacks will be made available within 2 hours of any delay on the tarmac.

THAI will make every reasonable effort to ensure our passengers comfort and care during a tarmac delay provided safety and security conditions allow it.

Handling Passengers Fairly and Consistently in the event of Oversales.

Oversales situations may occur occasionally due to safety such as aircraft weight limits, substituting a smaller aircraft than originally scheduled or because more customers check in than seats are available to board. In these cases, we pledge to treat our customers fairly and to communicate openly the options available to them.

No one shall be denied boarding until volunteers are first asked to give up their confirmed seats in exchange for some compensation with travel at a later time or date.

If there are not enough volunteers available to meet all passengers checking in, then we may deny boarding involuntarily to passengers based upon special needs, time of check-in, product purchased, frequent flyer status, and/or ease of re-accommodation.

THAI will communicate to any passenger who is denied boarding what eligible compensation and/or transportation on alternate flights may be available to them.

Cancellation Policies, Frequent Flyer rules, Aircraft seating configuration and Lavatory availability disclosure.

THAI is committed to providing our customers with the information they need to enhance their travel experience. Whether you contact THAI by phone reservation or visit us online at our website we will communicate clearly and provide the following information:

Cancellation Policies. When purchasing your ticket on the web, you may find the relevant cancellation policy to your ticket under the fare rules. If you are purchasing a ticket from our telephone reservation agent, we will fully disclose all cancellation policies at that time. If you have an existing ticket you may contact us for any clarification or questions on cancellation policies.

Frequent Flyer Rules. Our Royal Orchid Plus member rules and conditions are posted online at: http://www.thaiairways.com/frequent-flyer/en/enrol-terms-conditions.htm

Our aircraft seating and lavatory availability can be found on our website at http://www.thaiairways.com/thai-services/in-the-air/en/our-aircraft.htm. Our telephone reservations agents may also provide you with our seat and lavatory availability upon your request.

Notifying Customers of Changes to their Travel Itinerary.

When itinerary changes occur due to changes of scheduled service, aircraft or any other reason, THAI shall make our best effort to contact and notify the passenger at the contact phone or e-mail provided in a timely manner.

Ensuring Responsiveness to Customer Problems.

THAI is committed to responding to all customer problems. THAI will acknowledge receipt of each customer complaint within 30 days of receiving the complaint and a substantive response will be provided within 60 days of receiving the complaint.

Complaints should include as much detail as possible regarding the flight. Please include your ticket number, flight numbers with city pairs and dates of travel along with traveler names and your full mailing address.

Complaints should be forwarded by mail or online as follows:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Or by mail to:

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

ATTN: LAX CLAIMS-LAXSRTG

222 N SEPULVEDA BLVD SUITE 100

EL SEGUNDO CA 90245

Aviation Consumer Protection Division, U.S. Department of Transportation contacts:

Website : http://airconsumer.ost.dot.gov/

Mailing address:

Aviation Consumer Protection Division, C-75
U.S. Department of Transportation
1200 New Jersey Ave, S.E.
Washington, D.C. 20590   

Mitigating Services for Passenger Inconvenience.

THAI is committed to providing the best customer service possible. We pledge to take steps and make our best reasonable effort to reduce any inconvenience to you.

THAI will attempt to contact you, via contact information provided in your reservation about cancellations when the event is known at least 24 hours before departure, averting a frustrating trip to the airport. As always, our flight information is available online and by contacting our telephone reservations.

For delays, THAI may provide our customers with meal allowances and hotel accommodations, based on availability, if you are inconvenienced overnight while away from your home or destination due to a delay, misconnect, or cancellation within THAI's control.

Please see your Contract of Carriage or our Ticket Terms and Conditions on our website for your contractual rights and obligations associated with your tickets. As always, if you have any questions, please contact THAI.

 

Thai Airways International Contingency Plan For Lengthy Tarmac Delays

Thai Airways International (“THAI”) fully complies with all U.S. Department of Transportation rules regarding lengthy tarmac delays as required.  In the event of a lengthy tarmac delay affecting THAI’s scheduled and charter international flights that depart from or arrive at a U.S. airport, our contingency plan is as follows:

 

1.  THAI will not allow its aircraft to remain on the tarmac at a U.S. airport for more than 4 hours before permitting passengers to deplane unless:
   - the pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or
   - air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.

 

2.  For all flights covered by this Plan, THAI will provide adequate food and potable water no later than 2 hours after the aircraft leaves the gate (in the case of a departure) or touches down (in the case of an arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.

 

3.  For all flights covered by this Plan, THAI will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.

 

4.  Passengers on the delayed flight will be notified of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for any tarmac delay if they are known.  Beginning 30 minutes after scheduled departure time and every 30 minutes thereafter, passengers will be notified that they have the opportunity to deplane from an aircraft that is at the gate or another disembarkation area with the door open, if the opportunity to deplane actually exists.

 

5.  THAI will make sufficient resources available to implement this Plan.

 

6.  THAI will coordinate this Plan with airport authorities, U.S. Customs and Border Protection, and the Transportation Security Administration at all U.S. airports that THAI serves, including U.S. diversion airports.

 

Contract of Carriage

The Rules in this Contract of Carriage constitute the conditions applicable to flights operated by us in which we transport or agree to transport passenger and their baggage, whether such flights are marketed by us or by another carrier. The Rules in this Contract of Carriage apply to tickets issued for our operated flights and these Rules are expressly agreed to by the passenger.

 

CODE SHARE

On some services we may have arrangements with other carriers known as Code Shares. This means that even if you have a reservation with us and hold a Ticket where our name or Airline Designator Code is indicated as the Carrier, another Carrier may operate the aircraft. If in case of a Code Share flight we are indicated as the carrier operating the flight, these Contract of Carriage also apply to such transportation. If such arrangements apply we will advise you of the Carrier operating the aircraft at the time you make a reservation.

 

For Code Share services on flights operated by another carrier, we are responsible for the entirety of the Code Share journey for all obligations to Passengers established in these rules. However, each Code Share partner has rules with respect to the operation of its own flights, which may differ from our rules for flights operated by us. Those rules are incorporated herein by reference and form a part of these Contract of Carriage.

 

The rules with respect to operations that may differ between us and our Code Share partners include, but are not limited to:

 • Check-in time limits;

 • Unaccompanied minors;

 • Carriage of animals;

 • Refusal to transport;

 • Oxygen service;

 • Irregular operations;

 • Denied boarding compensation;

 • Baggage acceptance, allowance and liability

For the rules and regulations of our Code Share partners, we refer you to their websites or your travel agency.

 

You should review the rules for flights operated by another carrier under a Code Share agreement and familiarize yourself with such things as flight check-in requirements and policies regarding unaccompanied minors, carriage of animals, refusal to transport, oxygen services, irregular operations, denied boarding compensation and baggage acceptance, among others.

 

For flights arriving at or departing from an airport located in the United States, our Contingency Plan For Extended Tarmac Delays will apply to your flight only if we operate your flight. If a Code Share partner or any other carrier operates your flight, that operating carriers tarmac delay plan will apply.

 

YOU CANNOT TRAVEL IF YOU DO NOT HAVE ALL REQUIRED TRAVEL DOCUMENTS, SUCH AS PASSPORT AND VISA.

 

GOVERNMENTS MAY REQUIRE YOUR CARRIER TO PROVIDE INFORMATION ON OR PERMIT ACCESS TO PASSENGER DATA.

 

Advice to International Passengers on Limitations of Liability

Passengers embarking upon a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that the provisions of a treaty known as the Warsaw Convention may be applicable to their entire journey including the portion entirely within the countries of departure and destination.

 

The Convention governs and in most cases limits the liability of carriers to passengers for death or personal injury to approximately $10,000.


Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the carrier's liability under the Warsaw Convention. For further information please consult your airline or insurance company representative.

 

Notice of Baggage Liability Limitations

For most international travel (including domestic portions of international journeys) liability for loss, delay, or damage to baggage is limited to approximately $9.07 per pound ($20.00 per kilo) for checked baggage and $400 per passenger for unchecked baggage unless a higher value is declared in advance and additional charges are paid. Excess valuation may not be declared on certain types of valuable articles. Carriers assume no liability for fragile or perishable articles. Further information may be obtained from the carrier.

 

Check-in Times

The times shown on this ticket or itinerary/receipt if applicable are the departure times of the aircraft. Check-in times, as advised by your carrier, or in the airline's timetable, are the latest times at which passengers can be accepted for travel, allowing the necessary time to complete all formalities. Flights cannot be held up for passengers arriving late, and no responsibility can be accepted in such cases.

 

NOTICE OF LIABILITY LIMITATIONS

The Montreal Convention or the Warsaw Convention system may be applicable to your journey and these Conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury, for loss of or damage to baggage, and for delay.

 

Where the Montreal Convention applies, the limits of liability are as follows:
1.There are no financial limits in respect of death or bodily injury;
2.In respect of destruction, loss of, or damage or delay to baggage, 1,000 Special Drawing Rights (approximately EUR 1,200; US $1,470) per passenger in most cases.
3.For damage occasioned by delay to your journey, 4,150 Special Drawing Rights (approximately EUR 5,000; US $6,000) per passenger in most cases.

EC Regulation No. 889/2002 requires European Community carriers to apply the provisions of the Montreal Convention limits to all carriage by them of passengers and their baggage by air. Many non-European Community carriers have elected to do so in respect of the carriage of passengers and their baggage.

Where the Warsaw Convention system applies, the following limits of liability may apply:
1.16,600 Special Drawing Rights (approximately EUR 20,000; US $20,000) in respect of death or bodily injury if the Hague Protocol to the Convention applies, or 8,300 Special Drawing Rights (approximately EUR 10,000; US $10,000) if only the Warsaw Convention applies. Many carriers have voluntarily waived these limits in their entirety, and US regulations require that, for journeys to, from or with an agreed stopping place in the US, the limit may not be less than US $75,000.
2. 17 Special Drawing Rights (approximately EUR 20; US $20) per kg for loss of or damage or delay to checked baggage, and 332 Special Drawing Rights (approximately EUR 400; US $400-) for unchecked baggage.
3.The carrier may also be liable for damage occasioned by delay.

 

Further information may be obtained from the carrier as to the limits applicable to your journey. If your journey involves carriage by different carriers, you should contact each carrier for information on the applicable limits of liability.

 

Regardless of which Convention applies to your journey, you may benefit from a higher limit of liability for loss of, damage or delay to baggage by making at check-in a special declaration of the value of your baggage and paying any supplementary fee that may apply. Alternatively, if the value of your baggage exceeds the applicable limit of liability, you should fully insure it before you travel.

 

Time limit for action: Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived.

 

Baggage claims: Written notice to the carrier must be made within 7 days of the receipt of checked baggage in the case of damage, and, in the case of delay, within 21 days from the date on which it was placed at the disposal of the passenger.


NOTICE OF GOVERNMENT IMPOSED TAXES, FEES AND CHARGES

The price of this ticket may include taxes, fees and charges which are imposed on air transportation by government authorities. They may represent a significant portion of the cost of air travel and are either included in the fare, or shown separately in the "TAX/ FEE/CHARGE" box(es) of this ticket.


You may also be required to pay taxes or fees or charges not already collected. The following notice does not apply to tickets sold in the United States for transportation originating in the United States.


DENIED BOARDING

Flights may be overbooked, and there is a slight chance that a seat will not be available on a flight even if you have a confirmed reservation. In most circumstances, if you are denied boarding involuntarily, you are entitled to compensation. When required by applicable law, the carrier must solicit volunteers before anyone is denied boarding involuntarily. Check with your carrier for the complete rules on payment of denied boarding compensation (DBC) and for information on the carrier’s boarding priorities.

 

BAGGAGE

Excess valuation may be declared on certain types of articles. Carriers may apply special rules for fragile, valuable, or perishable articles. Check with your carrier. Checked Baggage: Carriers may permit a free checked baggage allowance, which is set by the carrier and may differ by class, and/or route. Carriers may apply extra charges for checked baggage in excess of their permitted allowance. Check with your carrier. Cabin (Unchecked) Baggage: Carriers may permit a free cabin baggage allowance, which is set by the carrier and may differ by class, route, and/or aircraft type.

It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Check with your carrier. If more than one carrier is providing the transportation for your journey, each carrier may apply different rules on baggage (both checked and cabin). SPECIAL BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS FOR US TRAVEL: For domestic travel wholly between US points, federal rules require any limit on a carriers baggage liability to be at least US$3,300.00 per passenger, or the amount currently mandated by 14 CFR 254.5.

 

CHECK-IN TIMES. The time shown on the itinerary/receipt is the departure time of the aircraft. Flight departure time is not the same as the time you must check-in or the time you must be available for boarding. Your carrier may refuse your carriage if you are late. Check-in times, as advised by your carrier, are the latest times at which passengers can be accepted for travel: boarding times, as advised by your carrier, are the latest times at which passengers must present themselves for boarding.


DANGEROUS GOODS (HAZARDOUS MATERIALS)

For safety reasons,   dangerous goods must not be packed in checked or cabin (unchecked) baggage except as specifically permitted. Dangerous goods include but are not limited to: compressed gases, corrosives, explosives, flammable liquids and solids, radioactive materials, oxidising materials, poisons, infectious substances, and briefcases with installed alarm devices. For security reasons, other restrictions may apply. Check with your carrier.

 
CHECK-IN

Credit card used for purchase of this electronic ticket and passport must always be

presented at the check-in counter except as followings :

 • For Thai passenger travelling on the domestic flight, picture affixed identification card issued by Thai government (for adult) or student identification card (for child) may also be shown instead of passport.

 • In case credit card holder has visited THAI office and paid cash or signed credit card sales slip, only passport or identification card must be shown.

 

BAGGAGE ALLOWANCE

If you are travelling solely on THAI for the duration of your journey, please familiarize yourself with our baggage rules as follows


Weight Concept

The weight concept is applied to all areas except for travels/connections to/from USA,

its territories, and Canada.

Royal First Class:  40 kgs (88 lbs.)
Royal Silk Class:  30 kgs (66 lbs.)
Premium Economy Class:  20 kgs (44 lbs.)
Economy Class:  20 kgs (44 lbs.)

 

Piece Concept

The piece concept is applied to all travels/connections to/from USA, its territories, and Canada.

Royal First Class /Royal Silk Class : Two pieces of checked baggage; the sum of the three dimensions shall not exceed 158 cms (62 inches) for each bag. The maximum weight per piece shall be not more than 32 kgs (70 lbs).
Premium Economy/Economy Class : Two pieces of checked baggage ; The sum of the three dimensions shall not exceed 158 cms (62 inches) for each bag and the maximum weight per piece shall not be more than 23 kgs (50 lbs)


Royal First Class : 32 kgs (70 lbs)
Royal Silk Class : 32 kgs (70 lbs)
Premium Economy Class : 23 kgs ( 50 lbs)
Economy Class : 23 kgs ( 50 lbs)

 

An infant who is under 2 years of age and not occupying seat is entitled to one checked baggage with a maximum dimension of 115 cms (45 inches) and a maximum weight of 23 kgs (50 lbs).

 

If your journey involves multiple airline partners, please be aware that baggage rules may vary. In some cases, the baggage rules that apply for your journey may be those of our partner airlines. Please contact your travel agent or our ticketing/reservation agent for further advice.


Carry on Items

In addition to the checked baggage allowance, each passenger except infant under 2 years of age not occupying seat may carry, without additional charges, one hand baggage, provided that such carry on baggage shall have a maximum length 56 cm (22 inches), width 45 cm (18 inches), depth 25 cm (10 inches). These dimensions include wheels, handles, and side pockets. The overall weight of the carry on baggage must not exceed 7 kg (15 lb).

 

The passengers are required to place their own carry on items in the closed overhead rack or under the seat by themselves.

 

In addition to the carry on item as above, following items are also allowed to be carried into the cabin without additional charges:

1.small handbag/pocket/purse provided that it has a maximum length 37.5 cm (15 inches), width 25 cm (10 inches), depth 12.5 cm (5 inches), or the sum of the three dimension not exceeding 75 cm (30 inches), and the overall weight not exceeding 1.5 kg. (3.3 lb). Such item includes computer notebook.
2.Crutches used by elderly passenger, sick passenger, and incapacitated passenger
3.Small camera or small binoculars
4.Infant food to be used during the trip

Spot check may be performed against the test unit and/or weighing machine at the check-in counter and/or at the boarding gate to ensure that these regulations are complied.

 

อะไรใหม่

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next
รายชื่อสายการบิน

รายชื่อสายการบิน

  รายชื่อสายการบิน   ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื...

ช่องทางเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ

ช่องทางเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ

  ช่องทางเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ   เพื่อความสะดวกของท่านผู้โดยสาร แอร์เอเชียจึงมีบริการเช็คอินในช่องทางที่...

ไทยสมายล์ เปิดตัวเว็บไซต์ และ สื่อโฆษณา

ไทยสมายล์ เปิดตัวเว็บไซต์ และ สื่อโฆษณา

  สยามบุ๊คกิ้งเซ็นเตอร์ มีบริการจองตั๋วของสายการบินไทยสมายล์ จองตั๋วกับไทยสมายล์ ทุกท่านจะไม่ผิดหวังตลอดทั้งการเดินทาง สาย...

แอร์เอเชียเปิดโปรโมชั่น เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2013 จองตั๋ว ราคาถูก

แอร์เอเชียเปิดโปรโมชั่น เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2013 จองตั๋ว ราคาถูก

  แอร์เอเชียเปิดโปรโมชั่น เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2013 จองตั๋ว ราคาถูก กทม-โอซาก้า/โตเกียว เริ่มต้น฿5,390 หางโจว/โกลด์โค...

ประวัติการบินไทย

ประวัติการบินไทย

  ประวัติการบินไทย   สายการบินไทย ดำเนินงานโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติลำดับต้นๆในเอ...

AAV คาดจำนวนผู้โดยสารปี 56 โต 21%เป็น 10 ล้านคน

AAV คาดจำนวนผู้โดยสารปี 56 โต 21%เป็น 10 ล้านคน

  พิเศษสุดคุ้มยิ่งกว่าคำว่าคุ้มกับโปรโมชั่นแบบโดนๆวันนี้แอร์เอเชียเปิดให้คุณลูกค้าทุกท่านจับจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก คุณสา...

ไทยสมายล์ยุทธศาสตร์รับมือเปิดเสรี

ไทยสมายล์ยุทธศาสตร์รับมือเปิดเสรี

  ฮา ฮา มาแล้วจร้า สำหรับโปรพิเศษสุดคุ้ม ที่ให้คุณมากมาย กับตั๋วเดินทางในราคาที่เป็นกันเอง วันนี้ถ้าคุณเข้ามาที่เวปจองตั๋ว...

บางกอกแอร์เวย์สเข้าร่วมตลาดหุ้น 2ปีหน้า

บางกอกแอร์เวย์สเข้าร่วมตลาดหุ้น 2ปีหน้า

  บางกอกแอร์เวย์สเข้าร่วมตลาดหุ้น 2ปีหน้า   สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้น ภายในไตรมาส 2...

ข้อแนะนำการบินไทย ต่างประเทศ

ข้อแนะนำการบินไทย ต่างประเทศ

  ข้อแนะนำการบินไทย ต่างประเทศ   สำหรับผู้โดยสารที่กำลังเตรียมตัวเดินทางด้วยเครื่องบินกับการบินไทย เรามีข้อแนะนำที่...

ไปเที่ยวเกาะรอก ตรัง

ไปเที่ยวเกาะรอก ตรัง วันแรกเตรียมตัวออกเดินทางโดยเครื่องบิน ของสายการบินนกแอร์เราเลือกเวลาออกเดินทาง 15.05 น. เที่ยวบิน 7410 ซึ่ง...

ข้อกำหนดและเงื่อนไขไทยสมายล์แอร์ ในประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขไทยสมายล์แอร์ ในประเทศ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขไทยสมายล์แอร์ ในประเทศ   Reservation & Ticketing Terms and Conditions An advance rese...

นกแอร์ เลย-ดอนเมือง เต็มทุกเที่ยว เตรียมเปิดสู่หลวงพระบาง

นกแอร์ เลย-ดอนเมือง เต็มทุกเที่ยว เตรียมเปิดสู่หลวงพระบาง

  อ่ะอ่า เชิญท่านพบกับโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้ที่นกแอร์ มีเสิร์ฟคุณลูกค้าแล้วค่ะ หากคุณล้าช้าวันนี้อาจหมดลงในพริบตากันเลยที...

โปรโมชั่น Red Red CNY Deals

โปรโมชั่น Red Red CNY Deals

  Red Red CNY Deals ช่วงเวลาการสำรองที่นั่ง : 4 กุมภาพันธ์ 2556 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ช่วงเวลาเดินทาง : 1 เมษายน 2556 - 31...

วิธีเช็คอินการบินไทย ในประเทศ

วิธีเช็คอินการบินไทย ในประเทศ

    วิธีเช็คอินการบินไทย ในประเทศ การบินไทยมีขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการเช็คอินแก่ผู้โดยสารดังนี้ ผู้...

สายการบิน วัน ทู โก เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์

สายการบิน วัน ทู โก เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์

  วันทูโกนอกจากจะมีโปรโมชั่นดีมาเสนอแก่ท่านที่รักการเดินทางทุกท่านแล้ว วันทูโกยังอำนวยความสะดวกสบายแก่ท่านในเรื่องของการจอ...

โปรโมชั่นมัลดีฟส์

โปรโมชั่นมัลดีฟส์

  เส้นทาง ไปกลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ 1...

ข้อแนะนำบางกอกแอร์เวย์ ในประเทศ

ข้อแนะนำบางกอกแอร์เวย์ ในประเทศ

  ข้อแนะนำบางกอกแอร์เวย์ ในประเทศ   เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย เราจึงมีข้อแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ...

ไทยสมายล์ น้องใหม่บนฟ้า

ไทยสมายล์ น้องใหม่บนฟ้า

  ไทยสมายล์ น้องใหม่บนท้องฟ้า แม้จะเปิดเที่ยวบินแรกของ "การบินไทยสมายล์" หรือแปลเป็นไทยแบบตรงๆ ว่า "ไทยยิ้ม" หน่วยธุร...

ช่องทางเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

ช่องทางเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ

  ช่องทางเช็คอินการบินไทย ต่างประเทศ   การบินไทยมีช่องทางการเช็คอินหลากหลายช่องทางให้แก่ผู้โดยสาร  ซึ่งผู้โดยส...

เกาะพีพี นกแอร์

เกาะพีพี นกแอร์

  เกาะพีพี-โดยสายบินนกแอร์ เกาะพีพีเป็นเกาะที่น่าไปมากที่สุดเห็นเขาว่ากันว่าเป็นเกาะแหล่งสรรค์แต่ในการเดินทางค่อยข้างที่จ...

“วันทูโก” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทย

“วันทูโก” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมไทย

  “วันทูโก” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สายการบินวันทูโก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดย มนัสนันท...

เปิดขายตั๋วโดยสารนกแอร์แล้วที่เซเว่นฯ

เปิดขายตั๋วโดยสารนกแอร์แล้วที่เซเว่นฯ

  ด้วยนกแอร์นึกถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุดนอกจากจะมีตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดด้วยโปรโมชั่นต่างๆ มากมายที่มีออ...

เที่ยวภูเก็ตกับนกแอร์ราคาสบายกระเป๋า 0 บาท

เที่ยวภูเก็ตกับนกแอร์ราคาสบายกระเป๋า 0 บาท

  เที่ยวภูเก็ตกับนกแอร์ราคาสบายกระเป๋า 0 บาท โครงการ นกแฟนคลับ มีความยินดืที่จะแจ้งข่าวดีแก่ผู้โดยสาร ทุกท่านต้อนรับการกล...

วันทูโกส่งแรงใจพร้อมเสริมคุณค่าเชิงสังคม ตอนที่ 3

 ขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่สายการบินวันทูโกแอร์ วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำค่ะ พบกับโปรโมชั่นราคาประหยัดแบบสบายใจในการเดิน...

เคทีซีผนึกนกแอร์ จัดโปรโมชั่นเด็ด

เคทีซีผนึกนกแอร์ จัดโปรโมชั่นเด็ด

  นกแอร์มัโปรโมชั่นดีๆและบริการจองตั๋วนกแอร์สำหรับท่านที่ต้องการเดินทาง ในการจองตั๋วนกแอร์ท่านสามารถจองตั๋วนกแอร์ได้ง่าย...

ตั้งไทยสมายล์ โกย2 หมื่นล้าน

ตั้งไทยสมายล์ โกย2 หมื่นล้าน

  ถูกอกถูกใจ ให้ไทยสมายล์บริการคุณสิคะ เรามาพร้อมกับความคุ้มค่าที่คุณหาจากที่ไหนไม่ได้ โดยมีโปรชั่นประหยัด ถูก หยุดความค...

สายการบินวัน ทู โก ยิ้มรับเปิดช่วงเวลาการบิน เช้า เที่ยง เย็น

สายการบินวัน ทู โก ยิ้มรับเปิดช่วงเวลาการบิน เช้า เที่ยง เย็น

  สายการบินวัน ทู โก ยิ้มรับเปิดช่วงเวลาการบิน เช้า เที่ยง เย็น สายการบินวัน ทู โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยว...

ช่องทางเช็คอินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์

ช่องทางเช็คอินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์

    ช่องทางเช็คอินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ สำหรับท่านผู้โดยสารที่สนใจจะเดินทางไปกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ ...

วิธีเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ

วิธีเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ

  วิธีเช็คอินแอร์เอเชีย ต่างประเทศ   การเช็คอินขึ้นเพื่อเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชีย มีวิธีการตามขั้นตอนต่างๆ ดังน...

ลอยฟ้าด้วยรอยยิ้ม สุขเต็มอิ่มกับนกแอร์

ลอยฟ้าด้วยรอยยิ้ม สุขเต็มอิ่มกับนกแอร์

  ก่อนเดินทางมีคำแนะนำดีๆจากนกแอร์ค่ะ ตารางบินนกแอร์ ภายในประเทศ เงื่อนไขนกแอร์ ในประเทศ วิธีเช็คอินนกแอร์ ในประเทศ ช่...

ไทยแอร์เอเชียเผยกำไรสุทธิไตรมาสแรก

ไทยแอร์เอเชียเผยกำไรสุทธิไตรมาสแรก

โปรโมชั่นใหม่ ที่ต้องบอกต่อ เราให้คุณได้มากกว่าคุ้ม เพราะโปรนี้เราจัดเตรียมมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พบตั๋วราคาเบาๆสำหรับเศรษฐกิจแรงๆแบบน...

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดรับเยาวชนร่วมโปรแกรม I Can Fly

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดรับเยาวชนร่วมโปรแกรม I Can Fly

  คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดรับเยาวชนอายุระหว่าง 15-17 ปี เข้าร่วมโปรแกรม I Can Fly กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--บริษัท ฮิลล์ แอนด์ น...

นกแอร์ผนึกซาบีน่า จัดแฟชั่นโชว์

นกแอร์ผนึกซาบีน่า จัดแฟชั่นโชว์

  นกแอร์มีโปรโมชั่นดีๆและบริการจองตั๋วนกแอร์สำหรับท่านที่ต้องการเดินทาง ในการจองตั๋วนกแอร์ท่านสามารถจองตั๋วนกแอร์ได้ง่ายๆท...

ประเทศที่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่ต้องขอวีซ่า

  ประเทศที่ต้องขอวีซ่า   ในการเดินทางไปต่างประเทศ  หลายๆ ประเทศมักจะกำหนดให้ผู้เดินทางต้องทำวีซ่าก่อนเพื่่อเป็...

แม่ฮ่องสอนหมอกจัดเที่ยวบินดีเลย์

แม่ฮ่องสอนหมอกจัดเที่ยวบินดีเลย์

  มาแล้วค่ะ สำหรับโปรโมชั่นดีๆของเราวันนี้ นกแอร์ให้คุณจองตั๋วเดินทางราคาประหยัดกับเราได้แล้ววันนี้ คุณสามารถจองตั๋วได้ที่...

นกแอร์ - วันทูโก หวิดชนเละกลางเวหา

นกแอร์ - วันทูโก หวิดชนเละกลางเวหา

  สุขใจไปกับสายการบินนกแอร์ ที่คุณจะต้องประทับใจในการบริการของเรา เพราะเรามีความพร้อมที่จะให้คุณลูกค้าทุกท่านอิ่มสุขตลอดกา...

สยามบุ๊คกิ้งเซ็นเตอร์  SiamBookingCenter.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)
มือถือ: 085-515-4949